Persoonsgegegevens

Principes AVG

 • Transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toelating gegeven en kent zijn rechten
 • Doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld en mogen niet voor andere zaken worden gebruikt worden.
 • Gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld
 • Juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven
 • Bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel
 • Integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging
 • Verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

We hebben de volgende procedures voor het opslaan van gegevens van leerlingen:

 • Onze leerling administratie (NAW gegevens van kind en ouder, opbrengsten en leerlingvolgsysteem) doen we in ParnasSys. ParnasSys is alleen toegankelijk voor het team van de Beatrixschool. Vanuit ParnasSys geven we noodzakelijke gegevens voor de bekostiging door aan het ministerie van onderwijs via de beveiligde koppeling van DUO met ‘Mijn Bron’: De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs , het middelbaar, hoger en universitair onderwijs. Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de In- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s
 • De Beatrixschool maakt gebruik van Office 365. Documenten met persoonlijke gegevens van kinderen zijn alleen toegankelijk voor het schoolteam. We delen documenten met ouders en externe organisaties (logopedie, zorgteam, GGD, CJG) na toestemming van de ouders.
 • Ten behoeve van historisch overzicht blijven groepsindelingen bewaard, ook foto’s op de website blijven toegankelijk
 • Gegevens over in- en uitschrijving en absentie bewaren we 5 jaar nadat een kind van school is
 • Kinderen krijgen een print van hun rapport. In geval van gescheiden ouders kunnen we een extra rapport printen. In principe voeren we gesprekken over een kind 1x. Met de verzorgende ouder of met beide ouders.
 • De leerkracht maakt eigen gespreksnotities over een leerling. Bijvoorbeeld voor de overdracht naar collega’s, duopartners, IB, directie. Deze worden niet gedeeld met ouders, ook niet op verzoek. We delen wel, ook alleen op verzoek, het leerlingdossier.
 • Voor speciale zorgaanvragen en de overgang naar het V.O. delen we noodzakelijke gegevens via Onderwijs Transparant.
 • Voor de IEP eindtoets delen we via een beveiligde verbinding, de noodzakelijke gegevens van de leerlingen van groep 8
 • We delen, indien nodig en op aanvraag namen van leerlingen en leraren en groepsindeling met GGD, bibliotheek, zwembad en Sport Talent.
 • Op onze website vindt u alleen voornamen.