Onderwijs

Kwaliteitszorg

 

Op de Koningin Beatrixschool bewaken directie, intern begeleiders, bouwleiders en coördinatoren de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leerlingvolgsystemen Parnassys, ZIEN en KIJK. Alle leerlingen worden 3x per jaar besproken door de intern begeleider en de leerkracht. Op groepsniveau worden de toetsuitslagen 3x per jaar besproken tussen de directie en de leerkracht. Op schoolniveau worden de toetsuitslagen 2x per jaar verwerkt in een managementrapportage richting het bestuur en de toezichthouders. Zo houden we goed in de gaten of alle leerlingen genoeg leerwinst maken en het onderwijs op niveau blijft.

 

Groepen 1 en 2

 

Jonge kinderen leren tijdens hun spel. Daarom is het onderwijs in de groepen 1 en 2 anders georganiseerd dan in de groepen 3 t/m 8.

In de groepen 1 en 2 wordt veel gespeeld, met reken- en taalspelletjes, puzzels, klei, verf, in de bouwhoek met constructiemateriaal, in de poppen-, winkel- en huishoek, met de zand- en watertafel. Zo leren de kinderen begrippen als hoog-laag, dik-dun, voor-achter, eerste-laatste, enz. Ze leren vormen, letters en cijfers en ze leren tellen. Ze leren werken met de computer door leerzame spelletjes te spelen.

Zo bereiden we de kinderen voor op lezen, rekenen en schrijven. Er wordt gewerkt met thema’s die de kinderen aanspreken, omdat ze uit de belevingswereld van de kinderen komen. Naar aanleiding van het thema waarmee gewerkt wordt, worden de kinderen aangemoedigd met de juf en met elkaar te praten.

Er wordt veel voorgelezen uit prentenboeken; er worden opzegversjes aangeleerd en liedjes gezongen. Op deze wijze zijn de kinderen bezig met taal en “lezen”. De motoriek van jonge kinderen moet nog worden verfijnd. Om dat te bereiken doen we allerlei spelletjes in het speellokaal en in de klas. Ook leren de kinderen de schrijfbewegingen aan die ze in groep 3 nodig hebben.

Kinderen van vier jaar spelen vooral alleen. Daarom zijn we in groep 1 en 2 bezig om hen te leren samenspelen. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Groepen 3 t/m 8

 

Vanaf groep 3 krijgen kinderen dagelijks les in de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen.

Schrijven: In groep 1 en 2 is al begonnen met voorbereidend schrijven, vanaf groep 3 wordt het schrijfonderwijs uitgebreid.

Lezen: In groep 3 wordt begonnen met technisch lezen, individueel en klassikaal. Naarmate de kinderen vlotter kunnen lezen, komen er in de hogere groepen steeds nieuwe leesvormen bij, zoals niveaulezen in groepjes, begrijpend lezen en studerend lezen. In iedere klas is een klassenbibliotheek. Soms gaat de hele groep naar de bibliotheek in de buurt om een boek uit te zoeken, dat op school gelezen wordt.

Taal: Bij het onderwijs in de Nederlandse taal wordt heel veel aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat van kinderen. De kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Er is ook aandacht voor het correct schrijven in het Nederlands.

Rekenen en wiskunde: In groep 3 beginnen de kinderen met het leren van eenvoudige optel- en aftreksommetjes en werken we aan rekenkundig inzicht. In iedere groep komen er nieuwe rekenvaardigheden bij. We leren de kinderen hoe ze deze vaardigheden in het dagelijks leven kunnen gebruiken.

Aardrijkskunde: de kennis van de eigen omgeving wordt later uitgebreid met kennis van Nederland (groep 6), Europa (groep 7) en de werelddelen (groep 8).

Geschiedenis: In groep 5 t/m 8 wordt geschiedenisles gegeven over de periode vanaf de prehistorie tot nu. De geschiedenis van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld wordt aandacht geschonken. Verder is aandacht voor belangrijke personen in de geschiedenis, verschillende culturen en wereldgodsdiensten, en staatsinrichting.

Natuuronderwijs: Vanaf groep 3 krijgen de kinderen natuuronderwijs. Dit is een combinatie van biologie, techniek en natuurkunde, afgewisseld met praktijklessen. In de groepen 6 en 7 worden er ook praktijklessen gegeven op een stadsboerderij.

Gezondheid en hygiëne: Het is belangrijk dat de kinderen leren hoe ze goed voor zichzelf en voor hun omgeving kunnen zorgen. Ook is er aandacht voor de seksuele vorming van kinderen aan de hand van de methode “Wonderlijk gemaakt”.

EHBO: De kinderen van groep 8 krijgen praktijk- en theorielessen. De lessen worden gegeven door meester Van Meerkerk en beginnen in februari. Het examen is in juni. Als ze hiervoor slagen, ontvangen ze het Jeugd-EHBO-diploma.

Verkeer: In alle groepen krijgen de kinderen verkeerslessen. In groep 7 doen ze het verkeersexamen.

 

Huiswerk

 

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen huiswerk mee. Het huiswerk wordt vermeld in de weekbrief. Op ouderinformatiebijeenkomsten wordt besproken hoe u uw kind kunt helpen met het huiswerk. Er is in de groepen 5, 6 en 7 een opbouw in de hoeveelheid huiswerk. Ook worden kinderen steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun huiswerk. Er is huiswerkbegeleiding mogelijk op school, als Verlengde Schooldag activiteit.

 

Computers

 

In elke groep staat minstens één computer, waarop de kinderen dagelijks kunnen werken. In elk lokaal vanaf groep 3 is een digiboard aanwezig. Er zijn verspreid over de groepen verschillende softwareprogramma’s in gebruik die aansluiten bij de methode en het lesaanbod van dat leerjaar.

In de groepen 6, 7 en 8 leren de kinderen werkstukken typen en printen.  Er mag gebruikt gemaakt worden van het internet, maar we zien er nauwlettend op toe dat de leerlingen geen verkeerde sites bezoeken. Om de kinderen veilig te laten surfen over het internet, maken we gebruik van een filter.

 

Cultuureducatie

 

Onze school is één van de negen basisscholen in Den Haag die zich Kunstmagneetschool mag noemen. Ook dit schooljaar worden er weer verschillende muziekactiviteiten georganiseerd tijdens de schooluren. De kinderen van de groepen 3 t/m 7 krijgen muziekles in de klas van een muziekdocent van het Koorenhuis.

Voor leerlingen vanaf groep 6 is er gelegenheid om na schooltijd een instrument te leren spelen.

Daarnaast zijn er geregeld bezoeken aan de bibliotheek en aan diverse musea. Ouders krijgen hierover steeds van te voren een brief. Voor museumbezoek wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd.

 

Expressie en lichamelijke opvoeding

 

In alle groepen krijgen de kinderen handvaardigheid, tekenen en knutselen. Vanaf groep 6 is er elke week handwerkles van de handwerkjuf. Er wordt veel aandacht besteed aan zingen en muziek.

In alle groepen krijgen de kinderen gymnastiek in de eigen gymzaal van de school. De gymlessen worden voor de groepen 3 t/m 8 verzorgd door de eigen vakleerkrachten van de school.

De groepen 5 krijgen eenmaal per week zwemles in het zwembad “De Houtzagerij”. Ieder kind krijgt de gelegenheid om een zwemdiploma te halen.

Elk jaar worden een sportdag gehouden op het veld aan de Vermeerstraat.

 

Schoolmelk

 

Ouders kunnen hun kind aanmelden voor Uw kind krijgt dan elke dag in de pauze een pakje halfvolle melk of optimel. Dit kost ongeveer 6 of 7 euro per maand. De betaling gaat rechtstreeks naar Campina. U kunt betalen per kwartaal of voor het hele jaar tegelijk. Kijk ook op de website: www.campinaopschool.nl. U kunt terecht bij juf De Man (administratie) voor meer informatie.

 

Schooltandarts

 

U kunt ervoor kiezen om zelf met uw kind naar de tandarts te gaan voor een halfjaarlijkse controle. Maar dit kan ook via de school. Als u uw kind aanmeldt voor de schooltandarts, wordt het gebit van uw kind 2x per jaar gecontroleerd. U krijgt via uw kind een rapport van de tandarts mee. Deze controle is gratis, de vergoeding loopt via het ziekenfonds. Aanmelden kan via juf De Man (administratie).