Onderwijs

Kwaliteitszorg

Op de Koningin Beatrixschool bewaken directie, intern begeleiders en de taal- en rekencoördinator de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de procedures. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leerlingvolgsystemen Parnassys, ZIEN en Leerlijnen Jonge Kind. Alle leerlingen worden 3x per jaar besproken door de intern begeleider en de leerkracht. Op groepsniveau worden de toetsuitslagen besproken tussen de intern begeleider en de leerkracht. Op schoolniveau worden de toetsuitslagen 2x per jaar besproken met het team en verwerkt in een managementrapportage voor het bestuur.

Peuterspeelzaal “De Peuterhoek”

Op de begane grond is peuterschool “De Peuterhoek” gevestigd. De peuterschool valt eveneens onder het schoolbestuur. Kinderen vanaf twee jaar en zes maanden zijn daar welkom op twee of vier halve dagen per week. Alle kinderen krijgen extra taal aangeboden. De peuterleidsters werken nauw samen met de leerkrachten van groep 1 en 2. Alle peuters volgen het Voorschoolprogramma. De Peuterhoek werkt, net als groep 1, 2 en gedeeltelijk groep 3, op een ontwikkelingsgerichte manier. Dit betekent dat er wordt gewerkt vanuit thema’s die dicht bij de belevingswereld van het kind staan. Activiteiten worden hierop afgestemd.

Samenwerking

Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen de peuterschool en de basisschool. Het is de bedoeling om alle kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden.

Ook kinderen die het Nederlands wel beheersen krijgen extra aandacht. We werken met de methode Startblokken. Met behulp van dit programma wordt het kind een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden geboden. Er wordt gewerkt op het gebied van taal, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hiervoor zorgen de leerkrachten en leidsters.

Groepen 1 en 2

Spelen en leren

Jonge kinderen leren al doende tijdens hun spel. Daarom is het onderwijs in de groepen 1 en 2 anders georganiseerd dan in de groepen 3 t/m 8.

In de groepen 1 en 2 wordt veel gespeeld, bijvoorbeeld met reken- en taalspelletjes, met puzzels, met klei, met verf, in de bouwhoek met constructiemateriaal, in de poppen-, winkel- en huishoek, met de zand- en watertafel. Al doende leren de kinderen begrippen als hoog-laag, dik-dun, voor-achter, eerste-laatste, enz. Ze leren vormen, letters en cijfers en ze leren tellen. Verder leren ze werken met de computer door leerzame spelletjes te spelen.

In groep 1 en 2 bereiden we de kinderen voor op lezen, rekenen en schrijven. In de klas wordt gewerkt met thema’s die de kinderen aanspreken, omdat ze uit de belevingswereld van de kinderen komen. Naar aanleiding van het thema waarmee gewerkt wordt, worden de kinderen aangemoedigd met de leerkracht en met elkaar te praten.

Er wordt veel voorgelezen uit prentenboeken; er worden opzegversjes aangeleerd en liedjes gezongen. Op deze wijze zijn de kinderen bezig met taal en “lezen”. De motoriek van jonge kinderen moet nog worden verfijnd en om dat te bereiken doen we allerlei spelletjes in het speellokaal en in de klas. Ook leren de kinderen de schrijfbewegingen aan die ze in groep 3 nodig hebben.

Kinderen van vier jaar spelen vooral alleen. Daarom zijn we in groep 1 en 2 bezig om de kinderen te leren samenspelen. Verder besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Regelmatig wordt er door een leerkracht die daarvoor getraind is “Samenspel” aangeboden aan een hele groep peuters of kleuters.

Groepen 3 t/m 8

Basisvaardigheden

Vanaf groep 3 krijgen kinderen dagelijks les in de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen.

  • Schrijven: In groep 1 en 2 is al begonnen met voorbereidend schrijven, terwijl vanaf groep 3 het schrijfonderwijs steeds wordt uitgebreid.
  • Lezen: In groep 3 wordt begonnen met leren lezen, individueel en klassikaal. Naarmate de kinderen vlotter kunnen lezen, komen er in de hogere groepen steeds nieuwe leesvormen bij, zoals niveaulezen in groepjes, begrijpend lezen en studerend lezen. In iedere klas is een klassenbibliotheek en met een zekere regelmaat gaan de kinderen met de hele groep naar de bibliotheek in de buurt om een boek uit te zoeken, dat op school gelezen wordt. Met begrijpend lezen wordt vanaf eind groep 4 gestart.
  • Taal: Bij het onderwijs in de Nederlandse taal wordt heel veel aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat van kinderen. De kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Er is ook aandacht voor het correct schrijven van het Nederlands.
  • Rekenen en wiskunde: In groep 3 beginnen de kinderen met het leren van eenvoudige optel- en aftreksommetjes en werken we aan rekenkundig inzicht. In iedere groep komen er nieuwe rekenvaardigheden bij. We leren de kinderen hoe ze deze vaardigheden in het dagelijks leven kunnen gebruiken.
Wereldoriënterende vakken

Wereld Oriëntatie wordt zoveel mogelijk in samenhang aangeboden, we hebben hiervoor een geïntegreerde methode.

  • Aardrijkskunde: de kennis van de eigen omgeving , later uitgebreid met kennis van Nederland (groep 6), Europa (groep 7) en de werelddelen (groep 8).
  • Geschiedenis: In groep 5 t/m 8 wordt geschiedenisles gegeven van de prehistorie tot nu. Niet alleen de eigen omgeving van de kinderen komt aan bod, ook aan de geschiedenis van Nederland, Europa en de gebeurtenissen in de wereld wordt aandacht geschonken. Verder wordt er ook aandacht gegeven aan belangrijke personen in de geschiedenis, culturen en wereldgodsdiensten.
  • Natuuronderwijs: Vanaf de groepen 3 krijgen de kinderen natuuronderwijs. Dit is een combinatie van biologie, techniek en natuurkunde, afgewisseld met praktijklessen.
  • Gezondheid en hygiëne: Het is belangrijk dat de kinderen leren hoe ze goed voor zichzelf en voor hun omgeving kunnen zorgen. Ook is er aandacht voor de seksuele vorming van kinderen aan de hand van de methode “Wonderlijk gemaakt”.
  • Verkeer: In alle groepen krijgen de kinderen verkeerslessen. In groep 7 doen ze het verkeersexamen.

In alle groepen vanaf groep 1 wordt Engels gegeven met de methode My name is Tom.

Expressie en lichamelijke opvoeding

In alle groepen krijgen de kinderen handenarbeid, tekenen en knutselen. Er wordt professioneel aandacht besteed aan zingen en muziek (zie verder: Cultuureducatie).

In alle groepen krijgen de kinderen gymnastiek in de eigen gymzaal van de school. De gymlessen worden voor de groepen 3 t/m 8 verzorgd door de eigen vakleerkrachten van de school.

De groepen 5 krijgen eenmaal per week zwemles in het zwembad “De Houtzagerij”. De groepen 6, aangevuld met leerlingen uit groep 7 en 8 die geen zwemdiploma hebben, gaan eenmaal per week op vrijdagmiddag naar zwembad “De Houtzagerij”. Zo krijgt ieder kind de gelegenheid om een zwemdiploma te halen.

Elk jaar wordt er een sportdag gehouden op het veld aan de Vermeerstraat.

Computers

In elk lokaal vanaf groep 1 is een digibord aanwezig. We werken in alle groepen met Chromebooks en tablets. Deze materialen worden gedeeld en zijn eigendom van de school.

Bij de peuters en in groep 1 en 2 leren de leerlingen ook om met tablets te werken. Ook worden dagelijks programma’s gebruikt met taaloefeningen waarmee de woordenschat uitgebreid kan worden. Engels wordt o.a. via het digibord aangeboden. Ook in de overige groepen is software beschikbaar bij de taal- en rekenmethodes die gebruikt worden.

In de groepen 6, 7 en 8 leren de kinderen werkstukken typen en printen.  Er mag gebruikt gemaakt worden van het internet, maar we zien er nauwlettend op toe dat de leerlingen geen verkeerde sites bezoeken. Om de kinderen veilig te laten surfen over het internet, maken we gebruik van een filter.

Verder maken we gebruik van de HCO internetsite Horen, Zien en Schrijven en het internetprogramma www.taalklas.nl dat voor iedereen toegankelijk is. Onlineklas is onze digitale leeromgeving waar zowel op school als thuis mee gewerkt kan worden.

Cultuureducatie

Onze school kenmerkt zich door een ruimte aandacht voor de muzikale vorming. Ook dit schooljaar worden er weer verschillende muziekactiviteiten georganiseerd tijdens de schooluren. Alle kinderen krijgen muziekles in de klas van een muziekdocent die wij zelf in dienst hebben. In de klassen wordt er veel gezongen en de leerlingen maken kennis met instrumenten. Naast de muzieklessen wordt er na schooltijd ook regelmatig muziekles aangeboden in het kader van De Verlengde Schooldag.

Tenslotte zijn er geregeld bezoeken aan de bibliotheek en diverse musea. Ouders krijgen hierover steeds van tevoren een brief. Voor zo’n museumbezoek wordt een (vrijwillige) bijdrage aan de ouders van EUR 2,00 gevraagd.

Huiswerk

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen huiswerk mee. Het huiswerk wordt vermeld in de Parro app. Op ouderinformatiebijeenkomsten wordt besproken hoe u uw kind kunt helpen met het huiswerk. Er is in de groepen 5, 6 en 7 een opbouw in de hoeveelheid huiswerk. In groep 8 wordt er gewerkt met een agenda om dit alvast te oefenen.

Schoolfruit en schoolmelk

Regelmatig kunnen wij door een Europese subsidie schoolfruit aanbieden. In de groep wordt er een gevarieerd aanbod zoals appels en sinasappels, maar ook komkommer en wortel uitgedeeld. Schoolmelk wordt helaas niet meer aangeboden.

Schooltandarts

U kunt ervoor kiezen om zelf met uw kind naar de tandarts te gaan voor halfjaarlijkse controle. Maar dit kan ook via school. Als u uw kind aanmeldt voor de schooltandarts, wordt het gebit van uw kind 2x per jaar gecontroleerd. U krijgt via uw kind een rapport van de tandarts mee. Deze controle is gratis, de vergoeding loopt via het ziekenfonds. Aanmelden kan via de administratie.