Huisregels

Vier Basisregels

 

Om tot leren te komen is het van groot belang dat leerlingen weten dat ze veilig zijn op school. De Koningin Beatrixschool wil een veilige omgeving creëren. We hebben hiervoor vier basisregels opgesteld:

 

 1. We zorgen ervoor dat iedereen rustig kan werken op school
 2. Leerkracht en leerling gaan respectvol met elkaar om
 3. Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken en is daar zelf verantwoordelijk voor
 4. Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving

Aan het begin van elk schooljaar worden deze regels besproken met de kinderen. Naar aanleiding daarvan worden afspraken gemaakt in de klas. Als er in de loop van het schooljaar aanleiding toe is, kunnen de afspraken worden bijgesteld.

Omdat veiligheid heel belangrijk is, accepteren we niet dat ouders of leerlingen inbreuk op deze regels maken. In geval van agressie of geweld van leerlingen of ouders tegen leerlingen of personeelsleden in school hanteren we duidelijke regels:

 

 1. Er wordt in principe aangifte gedaan bij de politie;
 2. Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden en of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden;
 3. Materiële schade zal worden verhaald.

Onder agressie verstaan we iedere vorm van gedrag dat erop gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden. Als agressie zich uit in een opzettelijke poging om ernstig lichamelijk letsel toe te brengen, spreken we van geweld.

 

Afspraken

 

Gedrag op school

 

Enkele vaste afspraken die in iedere groep gelden zijn;

 1. Snoepen in de school mag alleen als er een verjaardag is en er getrakteerd wordt; Verder is snoep niet toegestaan op school. We willen stimuleren dat kinderen gezond eten: trakteer dus bij voorkeur op fruit, komkommer, etc.
 2. Er mag niet geschreeuwd of gerend worden in de gang en op de trap
 3. Er worden geen scheldwoorden gebruikt

Enkele afspraken over sieraden en speelgoed

 

 1. Geef uw kind geen kostbare sieraden of horloges mee naar school. Tijdens de gym- en zwemlessen moeten alle sieraden afgedaan worden. Ze worden dan in een speciaal kastje bewaard. De school is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging.
 2. Alleen op vrijdagmiddag mogen de kinderen van groep 1 en 2 hun eigen speelgoed meenemen naar school. De school is niet aansprakelijk voor wegraken of kapot gaan van speelgoed.
 3. Waterpistolen, waterballonnen, katapulten en zakmessen zijn verboden en mogen niet mee naar school genomen worden.

Verjaardag

 

Kinderen die jarig zijn, mogen trakteren en de klassen rondgaan. Ze krijgen een felicitatiekaart waarop meesters en juffen hun naam schrijven. Ieder kind krijgt ook een verjaardagsboek. Dit is een cadeautje van de Stichting Vrienden van de Koningin Beatrixschool.

 

Leidraad kleding

 

De kleding van uw kind moet passen bij de identiteit van de school. Daarom zijn provocerende kleding en hoofdbedekking niet gewenst.

 

Hygiëne

 

 1. Kinderen moeten zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Wilt u het bij de leerkracht aangeven, als uw kind toch hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij het schoonmaken na een grote boodschap.
 2. Na gebruik van het toilet moeten de kinderen de WC netjes achterlaten en altijd de handen wassen.
 3. Kinderen die overblijven, mogen een tandenborstel en tandpasta op school hebben om na het eten hun tanden te poetsen.
 4. Voor de gymlessen moeten de kinderen van groep 3 t/m 8 gymkleding bij zich hebben: – meisjes: gympakje of T-shirt met broekje; – jongens: gymbroek. Als er een T-shirt wordt gedragen, dan speciaal meenemen, want de kinderen mogen niet gymmen in de kleren die ze ook in de klas aanhebben. Gymschoenen zijn niet verplicht, maar wie ze niet heeft, moet op blote voeten gymmen. Na de gymles wassen de kinderen hun voeten en daarom moeten ze met hun gymkleren ook altijd een handdoek bij zich hebben. Geef alles mee in een plastic tasje met de naam erop.

 

Ziekmelding

 

Als een kind door ziekte of bezoek aan de dokter niet naar school kan komen, moeten de ouders dit tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch doorgeven bij de administratie, of via e-mail aan contact@beatrixschool.info. Als een kind niet op school is en er geen afmelding is geweest, wordt na 09.00 uur door de administratie gebeld naar de ouders. Als er geen contact met de ouders is, moeten wij uw kind melden als ongeoorloofd verzuim. Als een leerling binnen 4 weken 16 klokuren ongeoorloofd verzuimd heeft, dan is de school verplicht dit te melden bij de afdeling leerplicht.

 

Te laat komen

 

Het is belangrijk dat uw kind op tijd op school is. Bij de eerste bel om 8.25 uur is het de bedoeling dat uw kind naar binnen gebracht wordt (groepen 1 en 2), of in de rij gaat staan (groepen 3 t/m 8). Bij de tweede bel om 8.30 uur starten de lessen. Als uw kind daarna nog binnen komt, is het te laat. De leerkracht is verplicht om bij te houden hoe vaak uw kind te laat is. Als uw kind vaak te laat komt, kan de leerplicht ouders uiteindelijk een boete opleggen.

Beeldmateriaal en privacy

 

Het kan gebeuren dat er tijdens het schooljaar foto’s gemaakt worden van uw kind door de juf of meester. Die foto’s kunnen ook terecht komen op de website van onze school. Wij gaan er van uit dat de meeste ouders dit leuk vinden. We vragen daarvoor daarom niet steeds eerst toestemming aan de ouders.

Soms wordt een les vastgelegd op video. Dat filmmateriaal komt niet op het internet, maar wordt uitsluitend binnen de school gebrukit voor opleidingsdoeleinden van de leerkrachten.

Soms worden er foto’s gemaakt op de Beatrixschool die voor een andere organisatie gebruikt worden. Bijvoorbeeld ter illustratie van een artikel in een onderwijstijdschrift, of om een reclamefolder van een onderwijsorganisatie. In dat geval worden ouders wel altijd vooraf speciaal geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

Het kan zo zijn dat u helemaal niet wilt dat er foto’s of video’s van uw kind gemaakt worden. Als dat zo is, kunt u ons dat laten weten. U kunt hiervoor de Verklaring t.a.v. het gebruik van beeldmateriaal invullen (achterin de schoolgids). Dit formulier kunt u inleveren bij de administratie. U kunt ook langs komen bij de administratie van de school om dit formulier in te vullen.

 

Internet en mobiele telefoons

 

Kinderen kunnen op school gebruikmaken van het internet met toestemming van de leraar. Ons netwerk wordt beschermd door een netfilter om ongewenste ontmoetingen of confrontaties met “foute sites” uit te sluiten.

Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is niet toegestaan op school. Kinderen mogen daarom geen mobiele telefoon bij zich hebben onder schooltijd. Als u toch wilt dat uw kind na schooltijd direct bereikbaar is met een mobiel, wilt u dit dan via een brief aan de directie laten weten? De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van het mobieltje.

 

Anti pest beleid

 

De Koningin Beatrixschool is bijzonder waakzaam in het signaleren en aanpakken van pesten. Onze school voert een actief anti pest beleid. Er is een veiligheidsplan, met daarin o.a. een pestprotocol. Leerkrachten reageren direct en adequaat op pestgedrag als ze dit zien.

Veel pestgedrag gebeurt echter stiekem. Om dit pestgedrag toch te “zien” gebruiken we een meldknop op de website en werken we met de methode “M5”.

Wanneer sprake is van structureel pestgedrag in een groep wordt eerst met de “daders” en hun ouders gesproken over de consequenties van hun gedrag. De “daders” worden streng gestraft en, als de maatregelen niet helpen, wordt sneller dan gebruikelijk overgegaan tot schorsing. In sommige gevallen wordt ook de wijkagent ingelicht. Tegelijk wordt in de betreffende groep gewerkt aan voorlichting over pesten en hoe dit te voorkomen.

Naast M5 wordt de methode “Leefstijl” gehanteerd om in alle groepen structureel aandacht te geven aan sociale vaardigheden.

 

Schorsing en verwijdering

 

Als een kind zich in de klas niet goed gedraagt, kan het tijdelijk op de gang gezet worden. Bij herhaald wangedrag moet het naar de directie. Er wordt dan een afspraak gemaakt, die wordt opgeschreven in een leerling-contract. Houdt het kind zich niet aan de afspraak, dan worden de ouders ingelicht. Als zelfs dat niet helpt, kan het kind (in het uiterste geval) Tijdelijk of definitief van school gestuurd worden. Dit wordt gemeld bij de Leerplichtambtenaar en de Inspectie.

 

Hoofdluis

 

Na elke vakantie worden de leerlingen op school gecontroleerd op hoofdluis door een groep ouders van de Ouderraad. Als in de groep van uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, wordt u daarover per brief geïnformeerd. In de onderbouw proberen we het verspreiden van hoofdluis tegen te gaan door het gebruik van luizenzakken aan de kapstok. Het is goed om zelf uw kind wekelijks op hoofdluis te onderzoeken.