Team

De schoolorganisatie

Lokaalindeling

In het gebouw zijn 17 leslokalen, een speellokaal, een aula en een gymzaal met kleed- en doucheruimte. Daarnaast zijn er aparte kleinere lokalen, waar kinderen alleen of in kleine groepjes les kunnen krijgen.

Bouwen en jaargroepen

Onze school is verdeeld in acht jaargroepen, waarin de kinderen met leeftijdsgenoten samenwerken. We spreken op school over:

  • peuterschool (2-4 jarigen)
  • onderbouw (groep 1 t/m 2)
  • middenbouw (groep 3 t/m 5)
  • bovenbouw (groep 6 t/m 8)

We proberen de groepen zo klein mogelijk te houden of te voorzien van een extra leerkracht of een assistent.

Speciale groepen: Taalklas, Schakelklas en 2/3 combinatie

Taalklassen
De Koningin Beatrixschool is één van de 15 scholen in Den Haag met een taalklas (voorheen ook wel “opvanggroep” of “neveninstroomgroep” genoemd). Hierin komen kinderen die ouder zijn dan 7 jaar en korter dan een jaar in Nederland verblijven. Deze kinderen, die doorgaans bij binnenkomst geen Nederlands spreken, worden bij aanmelding eerst getoetst. Er wordt dan bekeken wat het niveau en de aanleg is. De kinderen worden speciaal begeleid om zoveel mogelijk Nederlands te leren spreken. Eerst leren ze klanken en letters, daarna woorden en zinnen. Er worden zoveel mogelijk reguliere methodes gebruikt. Ook woordenschat en spelling krijgen aandacht.

Af ten toe zitten de leerlingen in de reguliere groep met hun leeftijdgenoten, bijvoorbeeld bij zwemles en vieringen. De taalklasleerlingen kunnen na een jaar taalklas in een reguliere groep geplaatst worden. Soms is er verlenging van een half jaar nodig. Er zijn 2 taalklassen, 1 voor de jongere en 1 voor de oudere nieuwkomers.

Schakelklassen
Ook dit schooljaar zijn er schakelklassen: een Verlengde Schooldag klas voor rekenen en voor taal en een 2/3 combinatiegroep.

Het aantal leerlingen in de schakelklas blijft beperkt tot maximaal 15 leerlingen.

Om de overgang naar groep 3 logischer te laten verlopen werken we met een 2/3 combinatie groep. In deze groep worden kinderen geplaatst die zelfstandig kunnen werken, die door spel ontwikkelen en wat meer uitdaging nodig hebben. Op deze manier willen we doublures of kleuterverlenging voorkomen. De leerlingen worden hiervoor geselecteerd door de leerkrachten en Intern begeleider van de onderbouw.

In de Verlengde Schooldag schakelklas wordt na schooltijd voor een groep leerlingen in de bovenbouw extra les in rekenen en begrijpend lezen gegeven.

Groepsindeling schooljaar 2019 – 2020

Overzicht klassenbezetting en taakverdeling

Peutergroepen
Groep Geel: juf Wiedy van der Pol en juf Marinda Laban
Groep Groen: juf Judith Noorlander, juf Marinda Laban en juf Eline van der Zwan
Groep Blauw: juf Judith Noorlander, juf Marinda Laban en juf Eline van der Zwan

Kleutergroepen
Groep 0-1: juf Noëlle van der Kolk
Groep 1: juf Mariëlle Remmelzwaal en juf Wiedy van der Pol
Groep 2: juf Merié Boer en juf Janneke van der Bent
Groep 2/3: juf Bernice Meeuwisse

Groepen 3 t/m 6
Groep 3: juf Carina de Vries en juf Natasja Greving
Taalklas 3-4: juf Wilke Werner, juf Carolien Hoang en meester Ibrahim Eroglu
Groep 4A: juf Willemien Corbijn en meester Aad van Meerkerk
Groep 4B: juf Geja Riemens en meester Aad van Meerkerk
Taalklas 5-8: juf Corrie Roest, meester Erwin Noort en meester Ibrahim Eroglu
Groep 5A: juf Anne Molenaar en meester Aad van Meerkerk
Groep 5B: juf Stefanie Krijtenburg
Groep 6A: juf Lucia Haakmat
Groep 6B: juf Kastina van Dingen en juf Dorine Krijtenburg
groep 7A: meester Jonatan Bruggeman en juf Alberdine Anneveld
groep 7B: juf  Martine de Vries en meester Aad van Meerkerk
groep 8A: meester Rick Krijtenburg en juf Emmy van der Pol
groep 8B: juf Nella Maas en meester Martjan Roeleveld

Overige taken
Directeur: Lineke de Jong
Peuterschool: Wendy Vooijs
Adjunct directeur: Idelette van der Spek
Hoofd bedrijfsvoering: Bert Huisman
Intern begeleiders: Sarah Mulder en Ellen Kleinlugtebeld
Intern begeleider/ zorgcoördinator: Tineke Vavier
Medewerker ouderbetrokkenheid: Nelleke Kerkhoven
Gedragsspecialisten: Wilke Werner en Nella Maas
ICT coördinator: Rick Krijtenburg
Preventiemedewerker: Wiedy van der Pol
Administratie: Mirjam Bruin en Elize de Man
Conciërge: meester Bouzian Boukhizzou
Vakdocent gymnastiek: juf Noortje Oppenhuizen
Plusklas voor meerbegaafden: juf Renée Krijtenburg
Oudereducatie: Nelleke Kerkhoven
Klassenassistentes/onderwijsassistentes: juf Ninette Koegler, juf Ingeborg Bril en juf Nalinie Ramnath
Wereldkamer: Jessica Freeke
Schoolmaatschappelijk werk: Kim van Hagen

Vervanging

Iedere groep heeft zijn eigen meester of juf. Het kan wel eens gebeuren dat die er niet is, bijvoorbeeld bij ziekte, een vrije dag, of als de leerkracht andere taken moet verrichten. Dan komt er een invaller of de groep wordt verdeeld. In iedere klas is er een klassenmap, waarin staat waar de kinderen zijn gebleven met de lessen. De invaller kan dan doorgaan met de leerstof waar de eigen leerkracht was gebleven. We proberen een beroep te doen op vaste invallers, die bevoegd zijn. Ook maken we gebruik van speciale uitzendbureaus. Op dit moment is er een groot tekort aan leerkrachten. Ook wij hebben daarmee te maken. Het kan dus zijn dat er geen invaller is. We proberen te voorkomen dat er groepen naar huis gestuurd worden maar we kunnen daar helaas niet meer garant voor staan.

Stagiaires

Geregeld komen er stagiaires in onze school. Dit zijn studenten van de Pabo, die worden opgeleid tot leerkracht. Ze komen in onze school praktijkervaring opdoen. Ze krijgen opdrachten van hun eigen leraren. Soms moeten ze ook lesgeven in een groep.

Er kunnen ook Lio-stagiaires (Leraar In Opleiding) lesgeven. Een Lio-stagiaire is een bijna afgestudeerde vierdejaars student(e) die drie dagen per week gedurende een aantal maanden les geeft.

Soms zijn er stagiaires die zich voorbereiden op een baan als onderwijsassistent.

Het is altijd zo dat de groepsleerkracht verantwoordelijk blijft voor wat er in de klas gebeurt.

Professionalisering

We vinden het belangrijk dat alle leerkrachten de gelegenheid krijgen cursussen te volgen om bij te blijven in hun vak. Daarmee wordt de kwaliteit van het onderwijs vergroot. Sommige cursussen worden door het hele team gevolgd. Van iedere leerkracht op onze school wordt in ieder geval verwacht dat hij aan deze team-brede nascholing deelneemt. Een paar keer per jaar geven we om deze reden alle leerlingen vrij. De data vindt u op de schoolkalender.

De leerkrachten van groep 1 en 2 hebben een voorschool cursus gevolgd en worden regelmatig nageschoold.

 

Vacatures

Het kan voorkomen dat wij vacatures hebben. Klik hier voor het actuele overzicht van de vacatures.