Huisregels

Vier Basisregels

 

Om tot leren te komen is het van groot belang dat leerlingen zich veilig weten op school. Onze school doet zijn best om een veilige omgeving voor de kinderen te creëren. We hebben hiervoor vier basisregels opgesteld:

 

 1. We zorgen ervoor dat iedereen rustig kan werken op school
 2. Leerkracht en leerling gaan respectvol met elkaar om
 3. Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken en is daar zelf verantwoordelijk voor
 4. Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving

Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze regels met de kinderen en maken we naar aanleiding hiervan afspraken in de klas. Als er in de loop van het schooljaar aanleiding toe is, kunnen de afspraken worden bijgesteld.

Omdat veiligheid zeer belangrijk is, accepteren we niet dat ouders of leerlingen inbreuk op deze regels maken. In geval van agressie of geweld van leerlingen of ouders tegen leerlingen, personeelsleden of materiële zaken in school hanteren we daarom duidelijke regels:

 1. Er wordt in principe aangifte gedaan bij de politie;
 2. Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden en of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden;
 3. Materiële schade zal worden verhaald.

Onder agressie verstaan we iedere vorm van gedrag dat erop gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden. Als agressie zich uit in een opzettelijke poging om ernstig lichamelijk letsel toe te brengen, spreken we van geweld.

 

Afspraken

 

Gedrag op school

 

Zoals gezegd worden in alle groepen afspraken gemaakt tussen leerkracht en leerlingen. Enkele vaste afspraken die in iedere groep gelden zijn o.a.;

 1. Snoepen in de school mag alleen als er een verjaardag is en er getrakteerd wordt. Verder is snoep niet toegestaan op school. We willen stimuleren dat kinderen gezond eten: trakteer dus bij voorkeur op fruit, komkommer, etc.
 2. Geen kauwgom in de school.
 3. We lopen rustig in de gang en op de trap.
 4. Geen scheldwoorden of bijnamen gebruiken.

Sieraden en speelgoed

 

 1. Geef uw kind geen kostbare sieraden of horloges mee naar school. Tijdens de gym- en zwemlessen moeten alle sieraden afgedaan worden. Ze worden dan in een speciaal kastje bewaard. De school is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging.
 2. Op vrijdagmiddag mogen de kinderen van groep 1 en 2 hun eigen speelgoed meenemen naar school. Op andere dagen niet. De school is niet aansprakelijk voor wegraken of kapot gaan van speelgoed.
 3. Waterballonnen, katapulten en zakmessen mogen niet mee naar school genomen worden.

Verjaardag

 

Kinderen die jarig zijn, mogen trakteren en de klassen op de eigen verdieping rondgaan. Ze krijgen een felicitatiekaart waarop meesters en juffen hun naam schrijven. Ieder kind krijgt ook een verjaardagsboek. Dit is een cadeautje van de Stichting Vrienden van de Koningin Beatrixschool.

 

Leidraad kleding

 

De kleding van uw kind moet passen bij de christelijke identiteit van de school. Daarom zijn provocerende kleding en hoofdbedekking niet gewenst.

 

Hygiëne

 

 • Kinderen moeten zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Wilt u het bij de leerkracht aangeven, als uw kind toch hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van een grote boodschap.
 • Na gebruik van het toilet moeten de kinderen de wc netjes achterlaten en altijd de handen wassen.
 • Kinderen mogen een tandenborstel en tandpasta op school hebben om na het eten hun tanden te poetsen.
 • Voor de gymlessen moeten de kinderen van groep 3 t/m 8 gymkleding bij zich hebben: – meisjes: gympakje of T-shirt met broekje en gymschoenen; – jongens: gymbroek. Als er een T-shirt wordt gedragen, dan speciaal meenemen, want de kinderen mogen niet gymmen in de kleren die ze ook in de klas aanhebben. Gymschoenen zijn verplicht. Na de gymles wassen de kinderen hun voeten en daarom moeten ze met hun gymkleren ook altijd een handdoek bij zich hebben. Geef alles mee in een plastic tasje met de naam erop.
 • In iedere groep hangt een poster met de nieuwe hygiëne richtlijnen naar aanleiding van de Corona crisis. Handen wassen bij binnenkomst en aanwijzingen voor handelen bij verkoudheid zijn de belangrijkste extra aanpassingen op bovenstaande afspraken.

 

Ziekmelding

 

Als een kind door ziekte of bezoek aan de dokter niet naar school kan komen, moeten de ouders dit tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch doorgeven of via e-mail aan edman@beatrixschool.info. Als een kind niet op school is en er geen afmelding is geweest, wordt na 09.00 uur door ons gebeld naar de ouders. Als er geen contact met de ouders is, moeten wij uw kind melden als ongeoorloofd verzuim. Komt het voor dat een leerlingen binnen 4 weken 16 klokuren ongeoorloofd verzuimt, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de afdeling leerplicht.

 

Te laat komen

 

Het is belangrijk dat uw kind op tijd op school is. Bij de eerste bel om 8.25 uur is het de bedoeling dat uw kind naar binnen gebracht wordt (groepen 1 en 2), of in de rij gaat staan (groepen 3 t/m 8). Bij de tweede bel om 8.30 uur starten de lessen. Als uw kind daarna nog binnen komt, is het te laat. De leerkracht is verplicht bij te houden hoe vaak uw kind te laat is. Als uw kind vaak te laat komt, kan de leerplicht u uiteindelijk ook hiervoor een boete opleggen.

Beeldmateriaal en privacy

 

Het kan gebeuren dat er tijdens het schooljaar foto’s gemaakt worden van uw kind door de leerkracht. Die foto’s kunnen ook terecht komen op de website van onze school. Wij vragen aan het begin van ieder schooljaar toestemming aan de ouders. Soms wordt een les vastgelegd op video. Dat filmmateriaal komt niet op het internet, maar wordt uitsluitend binnen de school gebruikt voor opleidingsdoeleinden van de leerkrachten.

Soms worden er foto’s gemaakt op de Beatrixschool die voor een andere organisatie gebruikt worden. Bijvoorbeeld ter illustratie van een artikel in een onderwijstijdschrift, of om een reclamefolder van een onderwijsorganisatie. In dat geval worden ouders altijd vooraf speciaal geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

Het kan zo zijn dat u niet meer wilt dat er foto’s of video’s van uw kind gemaakt worden. Als dat zo is, kunt u ons dat laten weten. U kunt hiervoor de Verklaring t.a.v. het gebruik van beeldmateriaal invullen die op de website te downloaden is (achterin de schoolgids). Dit formulier kunt u inleveren bij de administratie. U kunt ook langs komen bij de administratie van de school om dit formulier in te vullen.

 

AVG

Als school hebben wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 in is gegaan. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat onze school betrokkenen goed voorlicht over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Op onze school zullen we ook alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken.

Om bovenstaande reden hanteren we op school ook de regel dat er bij de weekopeningen niet spontaan filmopnames van de zaal met kinderen gemaakt mogen worden. Alleen als uw kind op het podium iets doet (bij een weekopening, kerstviering, Beatrixfeest, etc.) mag u uw eigen kind fotograferen of filmen. Ons verzoek aan alle ouders is om op dit punt respectvol rekening te houden met andere ouders, die het misschien onprettig vinden als hun kind onder schooltijd gefilmd wordt door iemand anders.

 

Gebruik van internet en mobiele telefoons

 

Kinderen kunnen op school gebruik maken van onlineklas of internetten met toestemming van de leerkracht. Ons netwerk wordt “beschermd” door een netfilter om ongewenste ontmoetingen of confrontaties met “foute sites” uit te sluiten.

Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is niet toegestaan op school. Kinderen mogen daarom geen mobiele telefoon bij zich hebben onder schooltijd. Als u toch wilt dat uw kind na schooltijd direct bereikbaar is met een mobiel, wilt u dit dan via een brief aan de directie laten weten? Mobiele telefoons worden tijdens schooltijd in het bureau van de leerkracht bewaard.

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van het mobieltje. Dit geldt ook voor telefoons van ouders die op school meehelpen met activiteiten.

 

Anti pest beleid

 

Bijzonder waakzaam zijn we in het signaleren en aanpakken van pesten. Onze school voert een actief anti-pestbeleid. Er is een veiligheidsplan, met daarin o.a. een pestprotocol. Leerkrachten reageren direct en adequaat op pestgedrag als ze dit zien. Er is een coördinator om de protocollen en de aanpak actueel te houden.

 

Schorsing en verwijdering

 

Als een kind zich in de klas niet goed gedraagt, kan het tijdelijk in een andere groep gezet worden. Bij herhaald wangedrag moet het naar de directie. Er wordt dan een afspraak gemaakt, die wordt opgeschreven in een leerling-contract. Houdt het kind zich niet aan de afspraak, dan worden de ouders ingelicht. Als ook dat niet helpt, kan het kind (in het uiterste geval) geschorst of van school gestuurd worden. Dit wordt gemeld bij de Leerplichtambtenaar en de Inspectie van het onderwijs.

 

Hoofdluis

 

Na elke vakantie worden de leerlingen op school gecontroleerd op hoofdluis door een groep ouders van de Ouderraad. Als in de groep van uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, wordt u daarover per brief geïnformeerd. In de onderbouw proberen we het verspreiden van hoofdluis tegen te gaan door het gebruik van luizenzakken aan de kapstok. Het is goed om zelf uw kind wekelijks op hoofdluis te onderzoeken.