Team

De schoolorganisatie

Lokaalindeling

In het gebouw zijn 17 leslokalen, een speellokaal, een aula en een gymzaal met kleed- en doucheruimte. Daarnaast zijn er aparte kleinere lokalen, waar kinderen alleen of in kleine groepjes les kunnen krijgen.

Bouwen en jaargroepen

Onze school is verdeeld in acht jaargroepen, waarin de kinderen met leeftijdsgenoten samenwerken. We spreken op school over:

  • peuterschool (2 1/2 – 4 jarigen)
  • onderbouw (groep 1 t/m 2)
  • middenbouw (groep 3 t/m 5)
  • bovenbouw (groep 6 t/m 8)

We proberen de groepen zo klein mogelijk te houden of te voorzien van een extra leerkracht of een assistent.

Speciale groepen: taalklas en 2/3 combinatie

Taalklassen
De Koningin Beatrixschool is één van de scholen in Den Haag met taalklassen. Hierin komen kinderen die ouder zijn dan 7 jaar en korter dan een jaar in Nederland verblijven. Deze kinderen, die bij binnenkomst geen Nederlands spreken, worden bij aanmelding eerst getoetst. Er wordt dan bekeken wat het niveau en de aanleg is. De kinderen worden speciaal begeleid om zoveel mogelijk Nederlands te leren spreken. Eerst leren ze klanken en letters, daarna woorden en zinnen. Er worden zoveel mogelijk reguliere methodes gebruikt. Ook woordenschat en spelling krijgen aandacht.

Af ten toe zitten de leerlingen in de reguliere groep met hun leeftijdgenoten, bijvoorbeeld bij zwemles en vieringen. De taalklasleerlingen kunnen na een jaar taalklas in een reguliere groep geplaatst worden. Soms is er verlenging van een half jaar nodig. Er zijn 3 taalklassen, 1 voor groep 3-4, 1 voor groep 5-6 en 1 voor groep 7-8. Om de leerlingen op maat te kunnen begeleiden wordt er groepsdoorbroken gewerkt.

2/3 combinatie
Om de overgang naar groep 3 logischer te laten verlopen werken we regelmatig met een 2/3 combinatiegroep. In deze groep worden kinderen geplaatst die zelfstandig kunnen werken, die door spel ontwikkelen en wat meer uitdaging nodig hebben. Op deze manier willen we doublures of kleuterverlenging voorkomen. De leerlingen worden hiervoor geselecteerd door de leerkrachten en Intern begeleider van de onderbouw. Dit schooljaar starten we niet met een 2-3 combinatie om eventuele Corona achterstanden in twee kleine groepen 3 te kunnen opvangen.

Groepsindeling

Overzicht klassenbezetting en taakverdeling 2023 – 2024

Peutergroepen
Groepen Dribbel en Nijntje: juf Marinda Laban, juf Josephina Merkens, juf Eline Quist, juf Erica Langelaar en juf Ingeborg Bril

Kleutergroepen
Groep 1-2 Jip en Janneke: juf Marie Fleur Verzijl, juf Minke de Jong

Groep 1-2 Siepie: juf Annemieke van der Wiel, juf Janneke van der Plas

Groep 1-2 Takkie:  juf Mariëlle Remmelzwaal, juf Judith Noorlander

Groepen 3 t/m 6
Groep 3A: juf Annelize Solleveld, juf Machteld van Kooten

Groep 3B: juf Bernice Meeuwisse

Groep 4A: juf Kastina van Dingen, juf Nienke Torn Broers

Groep 4B: juf Judith van Houte, Meester Maurits Oskam, juf Monique Zandvliet

Groep 5: meester Meester Erwin Noort, meester Aad van Meerkerk

Groep 5-6: juf Geja Riemens, meester Aad van Meerkerk

Groep 6: juf Willemien Corbijn, meester Aad van Meerkerk

groep 7A: juf Martine de Vries, meester Frank Cammeraat

groep 7B: juf Stefanie Krijtenburg

groep 8A: meester Rick Krijtenburg, juf Emmy van der Pol

groep 8B: juf Lisanne de Bat, juf Anne Molenaar

Taalklas 3-4-5: juf Jedidjah v.d. Bijllaardt, juf Nella Maas

Taalklas 6-7-8: juf Corrie Roest, juf Daniëlle Voogt

 

Overige taken

Directeur: Eunice Hage

Adjunct directeur: Dorine van der Wiel

Peuterschool: Wendy Vooijs

Bedrijfsvoering: Arjen Treurniet

Intern begeleider: Mérie Boer, Adriënne van Klaveren

Medewerker ouderbetrokkenheid:

Specialisten: er zijn specialisten op het gebied van taal, rekenen en ICT

Muziek: Erwin Noort, Judith van Houte

ICT coördinator: Rick Krijtenburg

Preventiemedewerker:

Administratie: Mirjam Bruin en Elize de Man

Conciërge: Bouzian Boukhizzou

Vakdocent gymnastiek: Ilya Kromhout

Oudereducatie:

Klassenassistentes/onderwijsassistentes: juf Ninette Koegler, juf Ingeborg Bril, juf Nalinie Ramnath, juf Minakshi Ramdjiawan, juf Elisabeth de Witte en juf Monique Zandvliet

Wereldkamer: Janneke van der Plas

Schoolmaatschappelijk werk: Kim van Hagen

Vervanging

Iedere groep heeft zijn eigen meester of juf. Het kan wel eens gebeuren dat die er niet is, bijvoorbeeld bij ziekte, een vrije dag, of als de leerkracht andere taken moet verrichten. Dan komt er een invaller of de groep wordt verdeeld. In iedere klas is er een klassenmap, waarin staat waar de kinderen zijn gebleven met de lessen. De invaller kan dan doorgaan met de leerstof waar de eigen leerkracht was gebleven. We proberen een beroep te doen op vaste invallers, die bevoegd zijn. Ook maken we gebruik van speciale uitzendbureaus. Op dit moment is er een groot tekort aan leerkrachten. Ook wij hebben daarmee te maken. Het kan dus zijn dat er geen invaller is. We proberen te voorkomen dat er groepen naar huis gestuurd worden maar we kunnen daar helaas niet meer garant voor staan.

Opleidingsschool

Geregeld komen er stagiaires in onze school. Dit zijn studenten van de Pabo, die worden opgeleid tot leerkracht. Ze komen in onze school praktijkervaring opdoen. Ze krijgen opdrachten van hun eigen leraren. Soms moeten ze ook lesgeven in een groep.

Er kunnen ook Lio-stagiaires (Leraar In Opleiding) lesgeven. Een Lio-stagiaire is een bijna afgestudeerde vierdejaars student(e) die drie dagen per week gedurende een aantal maanden les geeft.

Soms zijn er stagiaires die zich voorbereiden op een baan als onderwijsassistent.

Het is altijd zo dat de groepsleerkracht verantwoordelijk blijft voor wat er in de klas gebeurt.

Wij zijn vorig schooljaar een traject ingegaan om opleidingsschool te worden. We werken nauw samen met PABO Driestar in Gouda. De coördinator binnen de school is juf Martine de Vries.

Professionalisering

We vinden het belangrijk dat alle leerkrachten de gelegenheid krijgen cursussen te volgen om bij te blijven in hun vak. Daarmee wordt de kwaliteit van het onderwijs vergroot. Sommige cursussen worden door het hele team gevolgd. Van iedere leerkracht op onze school wordt in ieder geval verwacht dat hij of zij aan deze team-brede nascholing deelneemt. Een paar keer per jaar geven we om deze reden alle leerlingen vrij. De data vindt u op de schoolkalender.

De leerkrachten van groep 1 en 2 hebben een voorschool cursus gevolgd en worden regelmatig nageschoold.